Procept Consult

2013. aasta mais saatis Maksu- ja Tolliamet paljudele ettevõtetele kirja, teavitades neid Pakendiseaduse § 24 tulenevast pakendiaruande esitamise ja pakendite taaskasutusse suunamisega seonduvatest kohustustest.

Eesti ettevõtjate teadlikkus pakendiaruande esitamise kohustusest on madal ning antud nõue on paljude joaks üllatuseks. Seetõttu otsustasin käesolevas artiklis nõudeid ja sellest tulenevaid kohustusi pisut tutvustada.

Pakendijäätmete kogumist ja taaskasutusse suunamist reguleerivad Eestis Pakendiseadus ja Pakendiaktsiisi seadus. Seaduse mõistes on pakend mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks kauba toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.

Pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse põhjal on ettevõttele pandud pakenditega seonduvalt järgnevad kohustused:

 • Ettevõte, kes toob Eestisse pakendatud kaupu või oma tegevuse käigus pakendab kaupu ning müüb need Eesti turule, peab kokku koguma tekkivad pakendijäätmed ning suunama need taaskasutusse, vastavalt seaduses toodud taaskasutuse määrale.
 • Taaskasutuse ja kohustuste määra arvestamiseks peab ettevõte kilogrammi täpsusega pidama pakendite üle arvestust järgnevate andmete osas:
  • maaletoodud kaupade ümber olnud pakendid;
  • ettevõtte poolt pakendatu kaupade ümber olnud pakendid;
  • Eestist väljaveetavate kaupade pakendid.

Kui ettevõte toob maale pakendatud kaupu ja/või pakendab oma tooteid ja müüb tooted Eesti turule, on ettevõttel kohustus tagada pakendijäätmete taaskasutusse suunamine. Pakendite taaskasutuse kohustuste täitmiseks on kolm võimalust:

 1. Koguda ise kokku oma pakendijäätmed ning suunata need jäätmekäitlusettevõttega koostöös taaskasutusse ja esitama selle kohta pakendiaruande iga aasta 30. juuniks Pakendiregistrisse. Selline lahendus on enamasti võimalik vaid kohalikuks tarbimiseks mõeldud toodete puhul, näiteks väliüritustel pakutavad joogid ja toidud.
 2. Anda kohustused lepinguga üle vastavale pakendi taaskasutusorganisatsioonile. Eestis tegutseb neli vastavat organisatsiooni, milleks on: Taaskasutusorganisatsioon OÜ, MTÜ Eesti Pakendiringlus, MTÜ Eesti Tootjavastutusorganisatsioon, OÜ Eesti Pandipakend. Neile tuleb esitada regulaarselt pakendiaruanne, mis sisaldab eesti turule lastud kauba koguseid. Selle aruande alusel ning seadusest tulenevatele määradele arvestatakse välja vajalik pakendijäätmete kogus, mis tuleb taaskasutusse suunata. Sellega on ettevõtja seadusest tulenevad kohustused täidetud ning aktsiisi maksmise kohustus puudub.
 3. Ettevõte, kes ei kogu kokku oma pakendijäätmeid ja ei ole oma kohustusi üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, peab esitama Pakendiregistrile iga aasta 30. juuniks aruande ja maksma aktsiisi, mille määr oleneb sellest, pakendi taaskasutusmäärast ja pakendiliigist, jäädes vahemikku 600 – 2500 eurot tonni eest.

Jäätmeseadus § 32 alusel karistatakse pakendi ja pakendijäätmete kohta arvestuse pidamise kohustuse täitmata jätmise või andmete esitamata jätmise või ebaõigete andmete esitamise eest rahatrahviga kuni 3200 eurot.

Järgnevalt esitan mõned nõuanded, kuidas pakendite üle arvestuse pidamist korraldada:

 • selgitage välja, millised on ettevõtte poolt maaletoodud kaubad ning kuidas need on pakendatud. Seda nõuet on lihtsam täita standardsete toodete puhul, mille korral tuleks kauba ümber olevad pakendid tuleb ära kaaluda, edaspidi lugeda vaid maaletoodud kaupade kogused ja korrutada kaalutud pakendi massiga.
 • Kui aga maaletoodavad kaubad on väga erinevad, siis on olukord keerulisem. Ühe võimalusena võib paluda tarnijatel saatelehtedel esitada ka pakendi kogused või toodete – neto- ja brutokaalud.
 • Juhul kui kogu maaletoodud kaup jääb ettevõttesse ja kasutatakse ettevõtte enda tegevuses, siis tuleks pakendijäätmed muudest jäätmetest eraldi koguda, anda üle jäätmekäitlejale, kes need kaalub ja taaskasutusse suunab. Jäätmete koguste alusel saab koostada ka pakendiaruande.
 • Eestist ostetud kaupade pakendijäätmed ei ole ettevõtte kohustus ja ei tohi kajastuda pakendiaruandes.
 • Kui ettevõte oma tegevuse käigus kaupu pakendab ja oma tooteid ekspordib, siis selliste pakendamiseks kasutatud pakendite koguste üle tuleb samuti arvestust pidada, kuid see aktsiisi või kokku korjamise alla ei kuulu.

Erki Kippasto, Procept Consult OÜ