Procept Consult

BRCGS on äsja avaldanud oma toiduohutuse standardi 9. versiooni, mille rakendamine on kohustuslik kõikide auditite puhul, mis toimuvad pärast 1. veebruari 2023.

Järgnevas artiklis on esitatud lühike ülevaade standardi olulistest muudatustest.

Standardi uuenduste eesmärk

Eelmise versiooniga võrreldes sisaldab BRCGS-i toiduohutuse standardi 9. väljaanne mitmeid olulisi täiendusi, et tagada standardi globaalne kohaldatavus ning GFSI 2020 koodeksi nõuete rakendamine.

Kokkuvõte standardi uuendustest

Uuendustes keskendutakse senisest enam toiduohutuse kultuuri juurutamisele, teadlikkusele, pidevale täiustamisele ning kvaliteedi juhtimisele riskipõhise planeerimise kaudu. Organisatsioonid peavad nad oma poliitika kaudu näitama, et töötajad mõistavad toiduohutuse kavasid ja protsesse ning neil on juurdepääs oma rolli jaoks vajalikele koolitustele.
Uude versiooni on lisatud nõue HACCPi või toiduohutuse plaani valideerimise kohta enne selle rakendamist või enne mis tahes muudatusi, mis võivad mõjutada tooteohutust. Nõude eesmärk on tagada, et ohud tuvastatakse kavades tõhusalt juba enne nende tekkimist.
Riskipõhisele planeerimisele keskendumine kajastub ka mittevastavustega seotud lisanõuetes. Iga mittevastavuse korral tuleb läbi viia juurpõhjuse analüüs ning parandusmeetmete kava. Lisaks on parenduskavasid vaja ka siis, kui analüüs näitab mittevastavuse trende.
Lisaks on sisse viidud mõned olulised muudatused peatükis 4 olevate rajatise kohta. Näiteks rajatise kujundus, protsesside voog ja see, kuidas töötajad ruumi kasutavad, peavad kõik ennetama toote saastumise ohtu ja järgima asjakohaseid õigusakte. Keskendutakse sellele, kuidas tootmis- ja toodete käitlemise seadmed peavad aitama minimeerida toodete saastumise ohtu.

Muudatused peatükkide kaupa

1. osa. Kõrgema juhtkonna pühendumus

1.1.2 Toiduohutuse ja -kvaliteedi kultuuri tutvustamise ja esialgse juurutamisele lisaks keskendutakse uues väljaandes jätkuvalt positiivse kultuurimuutuse saavutamisele ettevõttes. Standardi eesmärk on edendada kultuuri parandamiseks vajalikke käitumismuutusi. See viitab eelkõige üksuse töötajate teadlikkusele tooteohutusega seotud tegevustest ja vastavusest. Kohaldatakse nõuet, et üksuses peab olema kava tooteohutuse ja -kvaliteedi kultuuri säilitamiseks ja arendamiseks rajatises. BRCGS-i toiduohutuse standardi 9. väljaande punktis 1.1.2 on selliste tegevuste näited määratletud järgmiselt:

1.1.2 Üksuse kõrgem juhtkond määratleb toiduohutuse ja -kvaliteedi kultuuri arendamise ja pideva parandamise selge kava ja haldab seda. Kava sisaldab positiivse kultuurimuutuse saavutamiseks vajalikke meetmeid.
See hõlmab järgmist:
Määratletud tegevused, mis hõlmavad kõiki üksuse osi, mis mõjutavad tooteohutust. Nende tegevuste eesmärk on vähemalt järgmine:
– selge ja avatud kommunikatsioon tooteohutuse kohta;
– koolitamine;
– tagasiside töötajatelt;
– käitumisviisid, mis on vajalikud toodete ohutuse, autentsuse, seaduspärasuse ja kvaliteediga seotud tooteohutuse protsesside toimivuse mõõtmise säilitamiseks ja parandamiseks.
Tegevuskava, milles näidatakse, kuidas tegevusi ellu viiakse ja mõõdetakse, ning kavandatud ajakavad. Lõpetatud tegevuste tulemuslikkuse ülevaatus. Kava vaadatakse läbi ja ajakohastatakse vähemalt kord aastas.

2. osa. Toiduohutuse plaan – HACCP

Kehtiva Codex Alimentariuse HACCP põhimõtted mõjutasid mõnede uue väljaande punktide läbivaatamist. Rajatistel soovitatakse vältida erineva terminoloogiaga mitmeid plaane, kuid standardi terminoloogiat ei ole vaja kasutusele võtta.
2.7.4 Kui konkreetset toiduohutusega seotud ohtu ohjatakse eeltingimusprogrammide (vt punkt 2.2) või kriitilistest kontrollpunktidest erinevate kontrollimeetmete (vt punkt 2.8.1) abil, tuleb see ära märkida ja valideerida konkreetse ohu ohjamise programmi asjakohasust.
Selle punktiga nõutakse ainult teatud ohu minimeerimiseks või kõrvaldamiseks mõeldud konkreetsete eeldusprogrammide valideerimist (sarnaselt ISO 22000 olulised eeltingimusprogrammid). Näiteks allergeenide ristsaastumise kõrvaldamine (punkt 5.3.8) või piisava külmladustamise temperatuuri tagamine ka ladustamise ja täieliku ladustamise ajal, et vältida bakterite kasvu ohtu. Hõlmatud ei ole muud eeltingimusprogrammid, nagu kahjuritõrje, töötajate hügieen või koolitamine, ega üldine põranda- ja seinapuhastust.

Uued on punkti 2.12 HACCP plaani valideerimise ja kontrollimenetluste kehtestamise nõuded (samaväärne Codex Alimentariuse 11. sammu, 6. põhimõttega). See uus nõue kajastab Codex Alimentariuse toiduohutuse üldpõhimõtete soovitust toiduohutuse kontrollimeetmete valideerimiseks. Enne rakendamist kontrollitakse HACCP või toiduohutusplaanide tooteohutust mõjutada võivaid muudatusi, et tagada tuvastatud ohu tõhus ohjamine.

3. osa. Toiduohutuse ja kvaliteedijuhtimissüsteem

3.4 Siseauditid – Punkti 1.1.4 (Juhtkonnapoolse ülevaatuse koosolekud) kohaselt nõutakse juhtkonnapoolses ülevaatuses siseauditite tulemusi, kuid neid ei kirjeldata üksikasjalikult. Siin nõutav juhtkonnapoolne ülevaatus on siseauditite käigus saadud tegevuskava tulemuste kokkuvõtte ülevaade. See rakendub nii siseauditite kui ka dokumenteeritud kontrollide või hügieeni- või rajatise kontrollide programmi kohta.

3.5.4 Sisseostetud töötlus – Lisatud on uued nõuded tagamaks, et sisseostetud protsesse arvestatakse üksuse HACCP plaanis ning nõuded lepitakse kokku ja registreeritakse spetsifikatsioonis. Sisseostetud töötluse määratlus esitati selgelt ja üksikasjalikult laiahaardelises tahteavalduses. Oluline on säilitada toiduohutus kogu sisseostetud korras toimuva tootmisprotsessi jooksul.

Punktis 3.7 nõutud algpõhjuste analüüsi parandus- ja ennetusmeetmeid on selgitatud, et tagada järjepidev lähenemine ja tagada pidevaks täiustamiseks parem seos muude osadega.

4. osa. Rajatise standardid

4.2 Toidu kaitse osas loetletakse toidu kaitse nõuded. Nende nõuetega eeldatakse peamiselt riskianalüüsi võimalike ohtude kohta, mis võivad rajatises tekkida tahtliku saastamise tõttu. Riskianalüüsi võib siiski kombineerida ka punkti 5.4 (Toote autentsus, väited ja järelevalveahel) nõuetega, milles hinnatakse tooraine võltsimist väljaspool rajatist (toidupettus).

Hügieeni puhul on keskendutud seadmetele kõige levinumate mittevastavustega seoses. Mitmed muud standardid ja parimate tavade suunised sisaldavad üksikasjalikke soovitusi hügieeniseadmete ja -vahendite kohta. Punkt 4.6 (Seadmed) on seega täielikult läbi vaadatud, et viia see kooskõlla kehtivate heade tavadega:

5. osa. Tootekontroll

5.4.7 on lisatud uus nõue toote märgistusel esitatud väidete valideerimiseks.

Punktis 5.6 (Toote inspekteerimine, kohapealne toote testimine ja laboratoorsed analüüsid) esitatud nummerdus on muutunud, 8. väljaande punktide sisu on veidi kohandatud.

5.8 Lemmikloomatoidu ja loomasöödaga seotud nõuded – Siin on pealkirja täpsustatud, 8. versioonis oleva loomasööda asemel viitab punkt nüüd lemmikloomatoidule ja loomasöödale. Tootjatele on kehtestatud uued nõuded.

5.9 Loomade esmane töötlemine – Kui rajatis lõpetab loomade esmase töötlemise või lihatöötlemise (nt punase liha, kodulindude või kalade puhul), on vaja erilisi kontrollimeetmeid, et tagada toidu ohutus ja sobivus ettenähtud kasutuseks looma töötlemise ajal.

6. osa. Protsessikontroll

6.1 Tegevuse kontroll – Selles on uus punkt, mis nõuab, et nt auditi reguleerimisala välised tooted ei ohustaks auditeeritavate toodete ohutust.

7. osa. Personal

7.4 Kaitseriietus – 8. versiooni punktis 7.4.3 nõutud „puhastamise tõhususe testimine” on nüüd „puhastamise tõhususe valideerimine”.

8. osa. (Tootmise riskitsoonid) – kõrge riskitasemega, high care või suurt hoolsust nõudvate alade lähedased alad

Uus nõue: Punkti 8.2.3 eemaldatavate seinte nõuded kõrge riskitasemega või high care aladel.

Uus nõue: 8.5.4 ringpesusüsteemi (CIP) tuleb kasutada kas ainult selleks ettenähtud piirkondades (erinevad süsteemid kõrge riskitasemega, high care ja muudele aladele) või koos juhtimissüsteemidega, kui neid kasutatakse kõikides piirkondades.

8 väljaande punktis 7.4.3 nõutud „puhastamise tõhususe testimine” on nüüd „puhastamise tõhususe valideerimine”.

9. osa. Nõuded vahendustoodetele

Antud peatükk võimaldab auditiga hõlmata selliste toodete käitlemist, mis kuuluvad tavaliselt standardi reguleerimisalasse ja mida ladustatakse kohapeal, kuid mida ei toodeta, töödelda, pakendata ega märgistata. Ettevõte peab kehtestama protseduurid, millega tagatakse, et valmistoode on ohutu, vastab rakenduvatele õigusaktide nõuetele ja on valmistatud vastavalt toote spetsifikatsioonidele.

Uus punkt 9.1 (Toiduohutuse plaan – HACCP) eraldi vahendatava tootega, mis on integreeritud olemasolevasse HACCP plaani. Kaupade vastuvõtmise, ladustamise ja lähetamise kohta. Sellega seoses on muudetud ülejäänud punktide järjekorda.

Kui soovite rohkem infot standardite uuele versioonile ülemineku kohta või välja arendada nõuetele vastav juhtimissüsteem, võtke meiega julgesti ühendust.