Teenused

Meie teenuste eesmärgiks on aidata kaasa organisatsioonide arendamisel ning seeläbi suurendada Eesti ettevõtete tulemuslikkust ning ekspordi- ja konkurentsivõimet. Meie põhilisteks tegevusvaldkondadeks ISO, FSC, BRC, IFS ning muudel rahvusvahelistel standarditel põhinevate juhtimissüsteemide väljaarendamine ja koolitused ning strateegiliste arengukavade koostamine.

Iga klient on väga unikaalne, mistõttu peame väga oluliseks paindlikkust ning mõtestatust kliendi jaoks parimate lahenduste leidmisel. Viime reeglina oma teenused ellu arendusprojektidena, mis on üles ehitatud vastavalt kliendi soovidele, eesmärkidele ja vajadustele. Üksteise paremaks mõistmiseks koostame koostöös kliendiga igale projektile lähteülesande ning selgitame välja oodatavad tulemused. Meie teenused jagunevad järgmiselt:

Rahvusvahelistel standarditel põhinevate juhtimissüsteemide väljaarendamine ja parendamine

 Arendusprojektid Lean ja 6 sigma tehnikate rakendamiseks, et suurendada tootmisefektiivsust ja vähendada defekte

CE-märgi kasutusõiguse saamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamine vastavalt Euroopa Liidu majandusruumis kehtestatud direktiividele ja standarditele

Strateegiliste arengukavade, tasakaalustatud visiooni ja ekspordiplaanide koostamine

  • strateegilise arengukava ja turundusplaani koostamine
  • äriplaani või ekspordiplaani koostamine
  • tasakaalus visiooni, eesmärkide ja tegevuskava püstitamine
  • investeeringute ja tegevusplaaniga kaasnevate riskide hindamine ja maandamine

EASi, PRIA jt. fondide toetuste taotlusdokumentide koostamine

  • EASi toetuste taotlemiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamine
  • KIK, Kredex vms toetuste taotlemiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamine
  • PRIA meetmete taotlusdokumentide koostamine

Personali ja võtmeisikute ettevõttesisene koolituste läbiviimine järgmistes valdkondades:

Arendusprojektid viiakse ellu ühiste arutelude ja seminaridena. Konsultandi roll on pakkuda nõustamise ja arutelude käigus tuge ning omapoolseid nõuandeid ja lahendusi parima tulemuse saavutamiseks. Arutelude tulemusena koostatakse vajalik dokumentatsioon. Osalejate ülesanne on lüüa aktiivselt kaasa praktiliste tööde tegemisel ning aruteludes.

Kui plaanite oma ettevõttes välja arendada rahvusvahelis(t)el standardi(te)l põhinevat juhtimissüsteemi, taotleda toetust EASilt vm EL fondidest, koolitada ja arendada töötajaid, olete sattunud õigesse kohta. Andke meile julgesti oma soovidest teada, leiame kindlasti Teile sobivaima lahenduse!