Procept Consult

PRIAl on lähiajal avanemas 2 toetust metsa ja metsasaaduste majandusliku väärtuse parandamiseks:

MAK 1.5.1 „Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetuse” taotluste vastuvõtmine toimub 3.-17. oktoober 2012.a

Meetme Eesmärk:
Toetada füüsilisest-, eraõiguslikust juriidilisest isikust erametsaomanikke või metsaühistuid, tõstes nende konkurentsivõimet, läbi:

Toetatavad tegevused:

Toetuse määr:
2012. aasta taotlusvooru eelarve on 1,5 miljonit eurot. Toetust antakse kuni 50 % abikõlbliku kulu maksumusest, järgmistel tingimustel:

MAK meede 1.5.2 „Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus”, taotluste vastuvõtt toimub 3.-10. oktoober 2012.a

Toetust saavad taotleda maapiirkonnas tegutsevad puiduliste metsandussaaduste töötlemise või metsa majandamisega tegelevad mikroettevõtjad, kes on tegutsenud antud valdkonnas taotluse esitamise hetkeks vähemalt 12 kuud.

Meetme Eesmärk:
Tõsta puidu tööstusliku tootmise ja metsa majandamisega tegelevate mikroettevõtete konkurentsivõimet, läbi:

Toetatavad tegevused:
Toetust võib taotleda puidu kui toormaterjali töötlemiseks (hõlmab tegevusi puidu raiumisest kuni puidu kuivatamiseni, k.a puidu kuivatamine), järgmiste tegevuste kohta:

Toetust saab taotleda ka kasutatud seadmete ostmiseks. See on abikõlblik, kui soetatava seadme ostmiseks ei ole varem saadud EL-i, siseriiklikku või välisabi toetust või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, ning seadme hind ei ületa selle turuväärtust ega samaväärse uue seadme hinda ning ostetav kasutatud seade olema toodetud vähem kui 3 aastat tagasi.

Toetuse määr:
Maksimaalne toetuse suurus ühe taotleja kohta on 200 000 EUR “Eesti maaelu arengukava 2007-20013” programmiperioodil kokku. Raietehnika soetamisel antakse toetust ühe taotleja kohta mitte rohkem kui 31 956 eurot kalendriaastas.
Toetust antakse kuni 50 % ulatuses investeeringu abikõlbuliku kulu maksumusest. Leiutisele kasuliku mudeli taotlemisel on oluline, kas leiutis loodi rakendusuuringu käigus või mitte.

Kui soovite antud toetusmeetmete kohta täpsemalt küsida või vajate abi taotlusdokumentide ettevalmistamisel, võtke meiega julgesti ühendust. Meie konsultandid omavad pikaajalisi kogemusi Euroopa Liidu toetuste taotluste ettevalmistamisel. Suudame kindlasti leida Teie küsimustele ja vajadustele lahenduse ning olla abiks taotlusdokumentide koostamisel.