Procept Consult

CE-märgistuse paigaldamine enne toote turule laskmist ja kasutuselevõttu on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu liikmesriikides toodetavatele turustavatele või kasutatavatele toodetele, mis võiks kahjustada isikute ohutust, tervist, vara või keskkonda, ning millele on sellest tulenevalt õigusaktiga esitatud nõuded.

CE märgistust vajav toode on Euroopa Liidus turule lastav asi, mis võiks kahjustada isikute ohutust, tervist, vara või keskkonda ning millele on sellest tulenevalt õigusaktiga direktiiviga) esitatud nõuded. Olulisemad tootevaldkonnad, mis tõenäoliselt vajavad CE-märgistust, on:

CE-märgistus koosneb tähemärkidest C ja E ning see näitab, et toode vastab sellele õigusaktiga esitatud ohutus- ja toimivusnõuetele. Tootja või tema volitatud esindaja võib välja anda vastavusdeklaratsiooni ning paigaldada tootele vastavusmärgi vaid juhul, kui on järgitud toote nõuetele vastavuse tõendamise korda, sealhulgas on ettenähtud juhtudel olemas vastavussertifikaat.
Eeltoodud tootegruppide kohta on koostatud ohutusnõudeid sisaldavad erinevad määrused, ja nn „uue lähenemisviisi” direktiivid ning harmoneeritud standardid.

Harmoneeritud standardid ei ole reeglina kohustuslikud, nende eesmärgiks on kirjeldada tehnilisi lahendusi direktiivides toodud oluliste nõuete täitmiseks. Euroopa Komisjon on avaldanud kokkuvõtliku informatsiooni Euroopa Liidu Teatajas avaldatud harmoneeritud standardite nimekirjade osas järgmisel veebilehel: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist.html.
Samuti võib otsida toote kohta kehtivaid standardeid Eesti Vabariigi Standardikeskuse kodulehelt http://www.evs.ee/.
Kui lisaks toote enesehindamisele on vaja läbida ka toote või tootmisprotsessi sertififitseerimine, teostab seda nn „akrediteeritud asutus”. Nimekirja Akrediteeritud asutustest võib leida Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) kodulehelt: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/.

Eestis kasutatavate ja müüdavate toodete turujärelevalve eest üldiselt vastutab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Konkreetsemalt teostavad turujärelevalvet valdkondade kaupa järgmised asutused:

Kui soovite rohkem informatsiooni oma toodetele kehtivate ohutusnõuete või CE-märgistuse kasutusõiguse saamise kohta, võtke meiega julgesti ühendust, oleme meelsasti nõus vastama Teie küsimustele.