Procept Consult

Mänguasjade ohutusnõuded on spetsifitseeritud harmoneeritud standardites, mida rakendatakse kõigile Euroopa Liidus müüdavatele mänguasjadele. Standardid esitavad täpsustavad juhised mänguasjade ohutust reguleeriva EU direktiivi ja mänguasjade ohutust  reguleeriva EV seadusandluse nõuete täitmiseks.

Euroopa Liidus on loodud tooteohutust reguleerivad direktiivid erinevate valdkondade kohta, kindlustamaks, et kõigi Euroopa majanduspiirkonnas müüdavate toodete puhul oleks tagatud minimaalsed ohutusnõuded sealhulgas:

Mänguasjade ohutust reguleerib Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta ning selle alusel kehtestatud MKM määrus nr 57 Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord. EN 71 standardite seeria koosneb 14 standardist, vastavalt mänguasjade tüübile, enamasti rakenduvad ühele mänguasjale mitu standardit paralleelselt:

Mänguasjade ohutust reguleeriva direktiivi ning EN 71 seeria standarditele vastavuse tõendamiseks paigaldab tootja või turustaja, pärast vastavuskohustuste täitmist tootele CE-märgi. CE-märgi olemasolu mänguasjal on kohustuslik, ei ole vahet, kas toode on imporditud Hiinast või toodetud Euroopas.
Samas on vahel raske määratleda, kas toodet saab käsitleda mänguasjana. Levinuim definitsioon on, et iga toode, mis on mõeldud kasutamiseks mängus ja ette nähtud alla 14-aastastele lastele, peaks olema liigitatud mänguasjaks.

Maaletooja kohustused kaupade hankimisel väljastpoolt Euroopa Liitu.

Teha kindlaks, et:

PS! Suurem osa Hiina mänguasjatootjatest ei vasta EN 71 nõuetele.

Vähem kui 12% Hiina tarnijatest turustavad tooteid CE-märgistusega, nendest omakorda suurem osa on lisanud CE märgi tootele ilma tegelikku vastavuskohustust täitmata. Tõenäoliselt Hiinast tarnitud mänguasjade ohutuste direktiiviga vastavuse määr vaid 3–5%.

Ainus põhjus, miks Hiina tarnija peaks kindlustama toote vastavuse EN 71 nõuetele, on soov eksportida mänguasju EL-i. Laias laastus suudab vaid 5% Hiina mänguasjatootjatest vastata EN 71 mänguasjaohutuse juhistele. Sellegipoolest on nõuetele mittevastavad Hiina tarnijad enam kui valmis müüma oma tooteid Euroopa ostjatele.

Tuleb meeles pidada, et maaletooja (juriidiline või eraisik) on õiguslikult vastutav selle eest, et toode vastaks asjakohasele EN 71 juhisele, seda vastutust ei saa suunata Hiina tarnijale.

Imporditud mänguasjade või teiste lastetoodete, mis ei vasta EN 71 direktiivile, müük ja kasutamine on illegaalne ja võib lõppeda toote sundviisilise müügist kõrvaldamise või suurte trahvidega.

Kui levitaja arvab või tal on põhjust uskuda, et mänguasi ei vasta nõuetele, siis ei tee ta mänguasja turul kättesaadavaks enne, kui mänguasi on vastavusse viidud. Lisaks teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ja turujärelevalveasutusi, kui mänguasjaga kaasneb risk.

Mida teha?
Esmalt tasuks vältida mänguasjade ostmist tarnijalt, kes ei suuda tõestada EN 71 nõuetele vastavust. Ükski lubadus maailmas (ja eriti veel Hiina tarnija poolt) pole võrreldav laiaulatusliku tõendusmaterjaliga varasemast nõuetele vastavusest. See tähendab, et tarnija peab olema võimeline näitama suurt hulka nõuetelevastavuse sertifikaate ja toote testiraporteid varasematest partiidest (tehniline toimik).

Kui on põhjust arvata, et mänguasi, mille nad on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta asjakohastele ühenduse ühtlustavatele õigusaktidele, tagavad, et võetakse mänguasja vastavusse viimiseks vajalikud parandusmeetmed, vajadusel kõrvaldatakse see või võetakse tagasi.

Teine võimalus on võtta üle tootja kohustused, mille korral käsitletakse tootjana importijat või levitajat, kes laseb mänguasja turule oma nime või kaubamärgi all või kes muudab juba turule lastud mänguasja viisil, mis võib mõjutada vastavust kohaldatavatele nõuetele, sealhulgas EN-71 standardite nõuetele ning:

PS! Toodete tootjal ja importijal tuleb vajadusel arvestada ka REACH-määruse nõuetega, mille kohaselt võib nendele rakenduda täiendav registreerimis- ja/või teavitamiskohustus toodetes sisalduvate ainete suhtes.

Kui soovite rohkem infot toodete CE kasutusõiguse saamise kohta, võtke meiega julgesti ühendust.

Mänguasjade ohutus