Procept Consult

Euroopa Parlament kiitis 14.04.2016 lõplikult heaks andmekaitse reformi paketi, millega asendatakse andmekaitsedirektiiv 95/46/EÜ otsekohalduva isikuandmete kaitse üldmäärusega, lisaks sisaldab pakett ka eraldi direktiivi andmete edastamisel politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas.

Uue andmekaitse määruse peamiseks eesmärgiks on anda nutitelefonide, sotsiaalmeedia ja internetipanganduse ajastul kodanikele parem kontroll oma andmete üle. Määrus jõustus 24.05.2016 ning on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Määrust hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25.05.2018.

Määrus esitab ranged nõuded isikuaindte käsitlemiseks ja andmekaitseks, selle mitte täitmisega kaasnevad suured trahvid. Uutest nõuetest leab täpsemat informatsiooni Andmekaitse Inspektsiooni kodulehelt http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/euroopa-andmekaitse-reform.