Procept Consult

Toetus on mõeldud Eesti äriregistrisse kantud suurinvestoritele, kelle poolt tehtav tehnoloogiainvesteering on suunatud töötleva tööstuse tegevusvaldkonna arendamisele.

Suurinvestorite toetamise eesmärgiks on suurinvestorite aktiivne kaasamine Eesti majandusse läbi tehnoloogiainvesteeringu, mis aitab kaasa taotleja tootlikkuse ja ekspordipotentsiaali kasvule, toodete lisandväärtuse suurenemisele, uute turuvõimaluste avanemisele ja kõrgemat lisandväärtust loovate töökohtade loomisele.

Projekti abikõlblikkuse periood
Projekti abikõlblikkuse periood on toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud ajavahemik (varasemalt taotluse esitamise hetkest), millal projekti tegevused algavad ja lõppevad ning projekti teostamiseks vajalikud kulud tekivad, tingimusel, et projekti tegevused lõpetatakse hiljemalt 2015. aasta 31. augustiks.

Toetatavad tegevused
Suurinvestori korral toetatakse meetme raames:

Tugiteenuskeskuste puhul toetatakse meetme raames:

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud
Meetme raames on suurinvestori puhul abikõlblikud järgmised tegevustega seotud kulud:

PS! Kui suurinvestor on suurettevõtja, on immateriaalse vara soetamise kulud abikõlblikud kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest.

Meetme raames on tugiteenuskeskuste puhul abikõlblikud:

Toetuse piirmäär
Suurinvestori puhul peab projekti maksumus olema vähemalt 3 000 000 eurot.
Toetuse ja omafinantseeringu määrad projekti abikõlblikest kuludest on järgmiselt:

Nõuded taotlusele

Soovides lisainfot või abi suurinvestorist tööstusettevõtja toetuse taotluste ettevalmistamisel, võtke meiega julgesti ühendust.