Procept Consult

BRC toiduohutuse standard on üks staažikamaid toiduohutuse standardeid, mis sai alguse 1998. aastal ning tänase seisuga on selle sertifitseeritud ligikaudu 14 tuhat tootmisükust enam kui 100 riigis. Eestis omab hetkel BRC toiduohutuse sertifikaati 7 ettevõtet.
2011. aasta suvel jõustus käesoleva standardi 6. versioon ning eelnevalt sertiftseeritud ettevõtte üleminek peab toimuma 2012. aasta sertifitseerimise käigus, esmasel sertifitseerimise aga alates 2012. aasta jaanuarist.

BRC Food Safety standardi 6 versioon sai teoks BRC töögrupi ning toidutööstuste tiheda koostöö tulemusena, mille käigus viidi aluseks võetud 5. versiooni sisse hulgaliselt muudatusi. Uue versiooni töögrupi partneritena võib nimetada Eesti tootjate hulgas ka näiteks Santa Maria ASi. Järgnevas artiklis püüan anda lühikese ülevaate standardi BRC Food issue 6 olulisematest muudatustest, võrreldes 5. versiooniga, mida tuleks uuele versioonile üleminekul arvestada ning millele sertifitseerimisaudiitorid sellel aastal erilist rõhku pööravad.

Standardi esmasel sirvimisel jääb silma, et muutunud on peatükkide ülesehitus ja nõuete järjestus ning kirjeldus on muutnud selgemaks ja konkreetsemaks, vähendatud on nõuete alapunkte, mis annab ettevõttele rohkem paindlikkust nende täitmisel. Rohkem rõhutatakse heade tootmistavade kohta dokumenteeritud protseduuride loomise ja parendamise vajadust ning juhtkonna pühendumist. Oluliselt on muudetud ka sertifitseermisauditite korraldust, et võimaldada sertifitseerijal rohkem aega tööstuses veeta.

Lisandunud on ka uus sertifitseerimise skeem, nimelt võib nüüdsest auditit viia läbi kahes osas, millest esimene toimub ette teatamata ning pöörab rõhku ettevõtte tööprotsesside ja heade tootmistavade auditeerimisele. Teine osa peamiselt dokumentatsiooni ülevaatuseks. See võimaldab ettevõttel kahe auditi vahepeal viia sisse vajalikud korrektuurid ning saavutada seeläbi sertifitseerimisauditil kõrgem hinne. Järgnevalt on esitatud olulisemad muudatused peatükkide kaupa:

1. peatükk – Tippjuhtkonna kohustumus:
Peatükis on selgelt välja toodud side tegevuspõhimõtete, vajalike ressursside tagamise, mõõdetavate eesmärkide seadmise, otsuste kommunikeerimise ning nende täitmise ülevaatuse vahel. Toiduohutuse meeskonna koosolekud peavad tomuma vähemalt 1x kuus ning juhtkonnapoolne ülevaatus peab toimuma vähemalt 1x aastas.

2. peatükk – HACCP
Välja on toodud selge seos eeltingimusprogrammide ja HACCP süsteemi vahel. Nõutakse eeltingimusprogrammide kontrollitavate parameetrite verifitseerimist.

3. peatükk – Toiduohutuse ja kvaliteedijuhtimissüsteem
Sellesse peatükki on tõstetud nõuded eelneva versiooni erinevatest peatükkidest, näiteks on sellesse peatükki toodud mittevastavuste ja kliendikaebuste ohje ning korrigeerivad tegevused, milleleon lisandunud nõue juurpõhjuse väljaselgitamise kohta.

Peatükki on veel tõstetud siseaudit ning sisseostetavate toodete ja teenuste ohje, millele on lisatud nõue tarnitavate toodete ohuanalüüsi ja heakskiidu kohta. Jälgitavuse kohta on lisandunud nõue, et vajadusel peab toote tagasikutsumine toimuma 4 tunni jooksul ning tagasikutsumiste korral tuleb teavitada sertifitseerijat 3 päeva jooksul. Lisaks siseaudititile tuleb vähemalt 1x kuus läbi viia tootmise inspekteerimist.

4. peatükk – Nõuded tegevuskohale
Neljandas peatükis leiab väksemaid muudatusi pea igas punktis, standard aitab nüüdsest kasutajal lihtsamini otsustada, millised tootmisalad on kõrge, keskmise või madala riskiga ning tsoonidevahelise ristsaastumise riskile pööratakse rohkem tähelepanu. Seniselt tõsisemalt võetakse arvesse veevarustusest tulenevaid riske, mistõttu tuleb veevarustus selgelt välja tuua ruumide plaanil. Samuti on täiendatud nõudeid füüsikaliste riskide ohjeks. Samuti tuleb edaspidi sertifitseerimisauditi käigus üle vaadata ettevõtte laod, mis ei asu samal territooriumil.

5. peatükk – Tootekontroll
Käesolevas peatükis on täiendatud mitmeid nõuded seoses tooraine ja pakkematerjalide ohjega. Kõige enam on täiendatud nõudeid seoses allergeenide ohjega, alates tootearendusest kuni tootmisruumide ja seadmete puhastuseni. Standard nõuab kõigi töötajate allergeenidealase teadlikkuse suurendamist.

6. peatükk – Protsesside juhtimine
Selle peatüki muudatused ei ole eriti põhjalikud, täiendavalt nõutakse nüüdsest ka toote kvaliteedi pidevat kontrolli ning tootmisliinide ja seadmete kontrolli enne töö algust.

7. peatükk – Personal
Selles peatükis on viidud mitmed korrektuurid, et muuta nõude sisu üheseltmõitsetavaks ning kohati ka leebemaks. Kuna üha rohkem kasutatakse ajutist tööjõudu, keda värvatakse ja koolitatakse tihti läbi personalifirmade, siis tuleb lisaks sisekoolitustele hinnata ka viimaste poolt läbiviidava koolituse mõjusust.

Uut standardit on väg amugav tellida veebiaadressi www.brcbookshop.com kaudu. Kui Teil on täiendavaid küsimusi toiduohutuse juhtimissüsteemide arendamise või nõuete kohta, võtke meiega julgesti ühendust. Meie konsultandid omavad pikaajalisi kogemusi toiduohutuse juhtimissüsteemide väljaarendamise, auditeerimise ja personali arendamise valdkonnas. Suudame kindlasti leida Teie probleemidele lahenduse ning aidata luua hästitoimiv ja töökindel toiduohutuse juhtimissüsteem.

Erki Kippasto

Procept Consult OÜ